Sve što treba da znate pre nego što unajmite sudskog tumača

Skoro svako se našao u situaciji da mu je potrebna pomoć oko prevođenja sa jednog jezika na drugi, ili će biti u takvoj situaciji. Ljudi sve više putuju, studiraju, rade ili se iseljavaju, tako da je uloga sudskog prevodioca jako bitna u tim prilikama.  

Sve što treba da znate pre nego što unajmite sudskog tumača
Sve što treba da znate pre nego što unajmite sudskog tumača

Za razliku od “običnog” prevodioca, u prevodilačkim agencijama rade i sudski prevodioci odnosno sudski tumači. Usluga koju pruža sudski tumač se za nijansu razlikuje od usluge prevodioca.

Ko je sudski tumač ?

Sudski tumači se bave prevodom zvaničnih dokumenata, odnosno, dokumenata koje su izdale zvanične institucije. Pod zvaničnim dokumentima podrazumevamo ličnu kartu, pasoš, sve vrste izvoda i dozvola, sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja, potvrde, punomoćja. Oni se bave prevodom poslovne dokumentacije, medicinske dokumentacije, naučne dokumentacije itd.

Prevod sudskog tumača Vas povezuje sa institucijama širom sveta.

Sudski tumač je osoba ovlašćena od strane suda da prevodi i svojim pečatom ili potpisom garantuje da je overeni dokument veran originalu. Bez tog pečata, prevodilac nema ovlašćenja da garantuje istovetnost prevedenog teksta sa originalnim.

Sudski tumač je osposobljen da se bavi pismenim i usmenim prevođenjem. Ukoliko je potrebno da se uradi prevod sudske dokumentacije, takođe se treba obratiti sudskom tumaču.

Ukoliko je prevod loš, odgovornost je na sudskom tumaču, tako da je potrebno višegodišnje profesionalno iskustvo u prevođenju da bi se apliciralo za sudskog tumača.

Usluge sudskog tumača koriste javne državne ustanove, ali su te usluge podjednako dostupne fizičkim i pravnim licima. Pojedina pravna lica Srbije često imaju potrebu za prevodom poslovne dokumentacije, jer sarađuju sa preduzećima iz drugih zemalja.

Kako se postaje sudski tumač

Sudski tumači su na prvom mestu prevodioci. Poželjno je da imaju diplomu Filološkog fakulteta, ali je još poželjnije da pre apliciranja za licencu sudskog tumača imaju višegodišnje prevodilačko iskustvo.

Da bi neko dobio licencu za rad, potrebno je da konkuriše na poziv Ministarstva pravde. Ministarstvo pravde prema potrebi raspisuje konkurs za sudskog tumača i određeni jezik, i tom prilikom zadaje kriterijume koje potencijalni sudski tumač treba da ispuni.

Ministarstvo pravde raspisuje konkurs u zavisnosti da li smatra da je tržištu potreban sudski tumač. Praksa je pokazala da se konkurs raspisuje jedanput godišnje i to za opštine koje imaju potrebu za novim sudskim tumačem.

Neki kriterijumi variraju, ali neki su fiksni. Među fiksnim kriterijumima jeste da osoba bude državljanin Srbije, da nije osuđivana, da ima minimum 5 godina iskustva u prevođenju, da poznaje pravnu terminologiju svog i jezika na koji prevodi. Ukoliko nema pisani dokument kojim dokazuje znanje određenog jezika, poput diplome ili sertifikata, osoba podleže ispitivanju pred komisijom koju organizuje Ministarstvo pravde. Takođe je bitno da osoba ima pisane dokumente i podatke o radnom stažu i radu na poziciji prevodioca.

Nekada se na konkursu gleda i da li je osoba završila kurs koji sprovodi Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.

Kako odabrati dobrog sudskog tumača

Ukoliko ste zabrinuti oko odabira sudskog tumača, možete na stranici Ministarstva Pravde da skinete listu sa osnovnim ličnim podacima licenciranih sudskih tumača. Pored imena i prezimena, obavezno stoji za koji strani jezik su se specijalizovali, gde rade, adresa na kojoj žive, mejl adresa, kontakt telefon.  

Ukoliko Vam je potreban npr. prevod sa nemačkog na srpski, znači da Vam treba licencirani sudski tumač za nemački jezik. Zahvaljujući listi Vi imate uvid u popis sudskih tumača za nemački jezik i možete ih bez problema kontakirati.

Šta se očekuje od sudskog tumača

Pored prevoda i overe dokumenata, od sudskog tumača se očekuje da nikako ne zloupotrebljava podatke ljudi koji traže i plaćaju njegovu uslugu. Sudski tumač nema prava da ugrožava Vašu privatnost i da izlaže Vaše lične podatke trećem licu.

Pored poznavanja pravne terminologije, od sudskog tumača se očekuje da prati promene u pravnom sistemu. Znači, posao sudskog tumača jeste da konstantno radi na sebi i usavršavanju kako stranog, tako i maternjeg jezika.

Sudski tumači su svesni da i najmanja greška koju naprave prilikom prevoda može da preraste u problem do te mere da dokument na kome su radili postane “nevalidan”. U tom slučaju je jako lako izaći “na loš glas”, što je veliki minus za posao i karijeru. S druge strane se klijentu pravi veliki problem jer ne može da završi proces u koji se upustio. Proces se može ticati posla, studija, emigracije itd.

Koliko košta usluga sudskog tumača

Na formiranje cene usluge sudskog tumača utiče dosta faktora.

Što je jezik egzotičniji, to je prevod skuplji. Među egzotičnim jezicima spadaju npr. hebrejski, arapski, japanski.

Trenutno su najtraženiji sudski tumači za engleski jezik, dok je za nijansu manje  tražen prevod sa nemačkog na srpski i obratno. Traženi su sudski tumači koji prevode na i sa ruskog, kineskog, bugarskog, slovenačkog, poljskog, norveškog, grčkog jezika. Postoje sudski tumači i za hrvatski jezik.

Na cenu utiče kompleksnost materijala koji treba da se prevede, broj strana, rok zadat od strane klijenta. Postoje situacije kada više prevodilaca radi na prevodu, jer je rok kratak. U tom slučaju je usluga skuplja nego kada na prevodu radi jedna osoba.

Usluga sudskog tumača nije svakodnevna pojava po pojedinca i vezuje se za bitna dešavanja, tako da ne bi trebalo puno razmišljati o ceni već o kvalitetu prevoda.

Šta je Apostil pečat

Pre bilo kakvog angažovanja sudskog tumača, treba proveriti da li dokument mora biti overen Apostil pečatom. Pečat sudskog tumača nije isto što i Apostil pečat. Vizuelno gledano, on nije ni pečat već stranica za sebe koja se vezuje za originalni dokument ili njegov prevod, ili po potrebi za oba.

Apostil pečat je uveden Haškom konvencijom 5. oktobra 1961. godine. Oko sto zemalja, uključujući i Srbiju, su potpisnice ove konvencije. Apostil pečat je dokaz za verodostojnost dokumenta i važi isključivo u zemljama koje su potpisnice Haške konvencije.

Ukoliko se ispostavi da dokument za koji Vam treba prevod mora biti overen Apostil pečatom, morate otići do suda koji je izdao taj dokument i tražiti njegovu overu. Pojedine zemlje i institucije traže overu Apostil pečatom ne samo originalnog, već i prevedenog dokumenta. U tom slučaju Apostil na prevod mora staviti sud u kome je sudski tumač zaveden.

Pre dolaska kod bilo kog sudskog tumača, potrebno je znati sve detalje vezane za dokument koji Vam treba, jer sudski tumači nisu dužni da znaju da li je Vašem dokumentu potreban Apostil ili ne.

Usluge sudskih tumača u Srbiji nisu rezervisane samo za građane Srbije, već i za strance koji u Srbiju dolaze radi posla, kupovine nekretnine, venčanja ili studiranja.

Slično na toj temi:

Komentari

Komentara